Jste zde:  
||
||
||
||
Zpráva předsedy z jednání ČKS a ČMKU

1/2005

Zpráva předsedy z jednání ČKS a ČMKU

V březnu 2004 jsme předložili předsednictvu ČMKU následující návrh, který se nesetkal s podporou dostatečného počtu členů předsednictva. Požádali jsme proto ČKS o podporu našeho návrhu, neboť se jedná o věc obecně prospěšnou pro všechny chovatelské klubu. Předsednictvo ČKS se připojilo k našemu návrhu.

Předsednictvu ČMKU
Vycházeje ze skutečnosti, že orgány sdružující kynology, kluby počínaje a ČMKU jakožto zastřešující organisací konče, mají smysl své existence v rozvoji chovu kvalitních a zdravých psů s průkazem původu, předkládáme následující návrh. Odmítáme snahy některých funkcionářů drasticky redukovat počet klubových výstav se zadáváním CAC pro jednu Klubovou.výstavu v roce pro klub a plemeno a v tomto smyslu upravit ustanovení současného VŘ, platného od 1.1.2002, a výše uvedené omezení do něho zavést nebo jej jiným způsobem realizovat, neboť současně platný výst.řád počet klub.výstav se zadáváním CAC neomezuje. Chápeme obavy, že by mohlo dojít v omezeném počtu případů k inflaci titulů a že neomezený počet klubových výstav se zad.CAC by byl druhým extrémem. Naproti tomu omezení pouze na jednu Kl.výstavu s CAC v roce by bylo diskriminací klubů ve srovnání ost. pořadateli výstav a faktické znevážení Kl.výstav, neboť obecně větší účast na klub.výstavách znamená i větší konkurenci ve srovnání s obvyklými národními a mezinárodními výstavami. Přitom tit.z klubových výstav jsou ve světě právě díky největší konkurenci, a obvykle i posuzování spec.rozhodčích, daleko více ceněny.

Navrhujeme proto jednoznačněji upravit ustanovení VŘ následovně:
Čl.3, písm.b:
Pro plemeno a klub mohou být pořádány v jednom kalendářním roce 2 výstavy se zadáváním titulu CAC, z toho jedna může být pořádána jako dvoudenní se zadáváním tit.CAC po oba dva dny, za předpokladu dvou rozdílných rozhodčích.

Současně mi bylo umožněno, abych na lednovém zasedání PČMKU mohl tento náš návrh nejen opětovně přednést, ale i obhajovat. Vzhledem k značnému odporu předsedy rozhodčích a současně pořadateli národní a mezinárodní výstavy p. Otakara Vondrouše, bylo nakonec přijato kompromisní řešení umožňující klubu pořádat v jednom roce 2 klubové výstavy se zadáváním titulu CAC, přičemž ustanovení o speciálních výstavách zůstává nedotčeno a stejně tak i ustanovení o zadávání titulu klubového vítěze.

Zápis z 22. zasedání P ČMKU ze dne 20.1.2005 v Praze
ad 7 - Projednání návrhu ČKS a p. Jandy, předsedy klubu Novofoundland klub ČR - klub 2016 na změnu VŘ ČMKU
Byl předložen návrh změny výstavního řádu podporovaný plénem P ČKS.: Článek 3 - písmeno b) se nahrazuje zněním:
Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být uspořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, písmeno c VŘ ČMKU. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje.

Tato změna VŘ ČMKU vstupuje v platnost dnem schválení.
Usnesení 22/02/05: Změna výstavního řádu byla schválena ve výše uvedeném znění.

Proto deklarativní povolení dvou Klubových CAC výstav je nutno považovat za úspěch ve smyslu „strany mírného pokroku v mezích zákona“.

Vytisknout E-mail